कार्यक्रम तालिका

धार्मिक भजन 05:00 am - 05:30 am
नेपालवाणी 05:30 am - 06:00 am
नेपालवाणी 05:30 am - 06:00 am
कायाकैरेन 06:00 am - 06:30 am
समय सन्दर्भ 06:30 am - 07:00 am
शुभकामना 07:00 am - 07:15 am
वि.वि.सी. नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
श्रीनगर हाईलाईट 07:30 am - 08:00 am
बदलिदो नेपाल 08:00 am - 09:00 am
नेपाल खबर 09:00 am - 09:10 am
फेण्डसीप लिङ्क 09:10 am - 10:00 am
नेपाली चलचित्र गीत 10:00 am - 11:00 am
सन्देश 11:00 am - 12:00 pm
नेपाल खबर 12:00 pm - 12:10 pm
ह्याप्पी नुन 12:10 pm - 01:00 am
मादलुको ताल 1:00 pm - 2:00 pm
चलचित्र गीत 2:00 pm - 2:30 pm
श्रीनगर हाइलाईट 2:30 pm - 3:00 pm
नेपाल खबर 3:00 pm - 3:10 pm
इङ्गलिस गीत 3:10 pm - 4:00 pm
नेपाली चलचित्रका गीतहरु 3:10 pm - 4:00 pm
हिन्दी गीतहरु 4:00 pm - 5:00 pm
लोक गीत 5:00 pm - 5:30 pm
श्रीनगर हाईलाईट 5:30 pm - 5:40 pm
लोक गीत 5:40 pm - 6:00 pm
नेपाल खबर 6:00 pm - 6:10 pm
मार्ग दर्शन 6:10 pm - 6:30 pm
श्रीनगर हाईलाईट 7:30 pm - 8:00 pm
नेपाल दर्पण 8:00 pm - 8:30 pm
विभिन्न गीत संगीतहरु 8:30 pm - 8:45 pm
वि.वि.सी नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
अजर अमर गीत 9:15 pm - 10:00 pm
श्रीनगर हाईलाईट 9:30 pm - 9:35 pm
नेपाली गीत 10:30 pm - 11:00 pm
धार्मिक भजन 05:00 am - 05:30 am
नेपालवाणी 05:30 am - 00:00 am
नेपालवाणी 05:30 am - 06:00 am
कायाकैरेन 06:00 am - 06:30 am
समय सन्दर्भ 06:30 am - 07:00 am
शुभकामना 07:00 am - 07:15 am
वि.वि.सी. नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
श्रीनगर हाईलाईट 07:30 am - 08:00 am
बदलिदो नेपाल 08:00 am - 09:00 am
नेपाल खबर 09:00 am - 09:10 am
हिन्दी गीत 10:00 am - 11:00 am
सन्देश 11:00 am - 12:00 pm
नेपाल खबर 12:00 pm - 12:10 pm
ह्याप्पी नुन 12:10 pm - 01:00 am
पुराना गीत 1:00 pm - 2:00 pm
चलचित्र गीत 2:00 pm - 2:30 pm
श्रीनगर हाइलाईट 2:30 pm - 3:00 pm
नेपाल खबर 3:00 pm - 3:10 pm
भोजपुरी गीत 3:10 pm - 4:00 pm
नेपाली चलचित्रका गीतहरु 3:10 pm - 4:00 pm
हिन्दी गीतहरु 4:00 pm - 5:00 pm
Music Box 5:00 pm - 5:30 pm
श्रीनगर हाईलाईट 5:30 pm - 5:40 pm
Music Box 5:40 pm - 6:00 pm
नेपाल खबर 6:00 pm - 6:10 pm
मार्ग दर्शन 6:10 pm - 6:30 pm
समय सन्दर्भ 6:30 pm - 6:45 pm
श्रीनगर हाईलाईट 7:30 pm - 8:00 pm
नेपाल दर्पण 8:00 pm - 8:30 pm
विभिन्न गीत संगीतहरु 8:30 pm - 8:45 pm
वि.वि.सी नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
अजर अमर गीत 9:15 pm - 10:00 pm
9:30 pm - 9:35 pm
श्रीनगर हाईलाईट 9:30 pm - 9:35 pm
हिन्दी गीत 10:00 pm - 11:00 pm
धार्मिक भजन 05:00 am - 05:30 am
नेपालवाणी 05:30 am - 00:00 am
नेपालवाणी 05:30 am - 06:00 am
कायाकैरेन 06:00 am - 06:30 am
समय सन्दर्भ 06:30 am - 07:00 am
शुभकामना 07:00 am - 07:15 am
वि.वि.सी. नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
श्रीनगर हाईलाईट 07:30 am - 08:00 am
बदलिदो नेपाल 08:00 am - 09:00 am
नेपाल खबर 09:00 am - 09:10 am
कलिउड एक्प्रेस 10:00 am - 11:00 am
सन्देश 11:00 am - 12:00 pm
नेपाल खबर 12:00 pm - 12:10 pm
ह्याप्पी नुन 12:10 pm - 01:00 am
लोक लहरी 1:00 pm - 2:00 pm
चलचित्र गीत 2:00 pm - 2:30 pm
श्रीनगर हाइलाईट 2:30 pm - 3:00 pm
नेपाल खबर 3:00 pm - 3:10 pm
नेपाली चलचित्रका गीतहरु 3:10 pm - 4:00 pm
हिन्दी गीतहरु 4:00 pm - 5:00 pm
लोक गीत 5:00 pm - 5:30 pm
श्रीनगर हाईलाईट 5:30 pm - 5:40 pm
लोक गीत 5:40 pm - 6:00 pm
नेपाल खबर 6:00 pm - 6:10 pm
समय सन्दर्भ 6:30 pm - 6:45 pm
श्रीनगर हाईलाईट 7:30 pm - 8:00 pm
नेपाल दर्पण 8:00 pm - 8:30 pm
विभिन्न गीत संगीतहरु 8:30 pm - 8:45 pm
वि.वि.सी नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
9:30 pm - 9:35 pm
श्रीनगर हाईलाईट 9:30 pm - 9:35 pm
नेपाली गीत 10:30 pm - 11:00 pm
धार्मिक भजन 05:00 am - 05:30 am
नेपालवाणी 05:30 am - 06:00 am
कायाकैरेन 06:00 am - 06:30 am
समय सन्दर्भ 06:30 am - 07:00 am
शुभकामना 07:00 am - 07:15 am
वि.वि.सी. नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
श्रीनगर हाईलाईट 07:30 am - 08:00 am
महिला स्वास्थ्य 08:00 am - 09:00 am
नेपाल खबर 09:00 am - 09:10 am
हिन्दी गीत 10:00 am - 11:00 am
सन्देश 11:00 am - 12:00 pm
नेपाल खबर 12:00 pm - 12:10 pm
ह्याप्पी नुन 12:10 pm - 01:00 am
मादलुको ताल 1:00 pm - 2:00 pm
चलचित्र गीत 2:00 pm - 2:30 pm
श्रीनगर हाइलाईट 2:30 pm - 3:00 pm
नेपाल खबर 3:00 pm - 3:10 pm
नेपाली चलचित्रका गीतहरु 3:10 pm - 4:00 pm
हिन्दी गीतहरु 4:00 pm - 5:00 pm
Dear calling 4:00 pm - 5:00 pm
लोक गीत 5:00 pm - 5:30 pm
श्रीनगर हाईलाईट 5:30 pm - 5:40 pm
लोक गीत 5:40 pm - 6:00 pm
नेपाल खबर 6:00 pm - 6:10 pm
समय सन्दर्भ 6:30 pm - 6:45 pm
श्रीनगर हाईलाईट 7:30 pm - 8:00 pm
नेपाल दर्पण 8:00 pm - 8:30 pm
विभिन्न गीत संगीतहरु 8:30 pm - 8:45 pm
वि.वि.सी नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
9:30 pm - 9:35 pm
श्रीनगर हाईलाईट 9:30 pm - 9:35 pm
हिन्दी गीत 10:00 pm - 11:00 pm
धार्मिक भजन 05:00 am - 05:30 am
नेपालवाणी 05:30 am - 06:00 am
नेपालवाणी 05:30 am - 06:00 am
कायाकैरेन 06:00 am - 06:30 am
समय सन्दर्भ 06:30 am - 07:00 am
शुभकामना 07:00 am - 07:15 am
वि.वि.सी. नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
श्रीनगर हाईलाईट 07:30 am - 08:00 am
पानी र सरसफाई 08:00 am - 09:00 am
नेपाल खबर 09:00 am - 09:10 am
हिन्दी गीत 10:00 am - 11:00 am
सन्देश 11:00 am - 12:00 pm
नेपाल खबर 12:00 pm - 12:10 pm
हिन्दी गीत 12:10 pm - 1:00 pm
लोक लहरी 1:00 pm - 2:00 pm
चलचित्र गीत 2:00 pm - 3:30 pm
श्रीनगर हाइलाईट 2:30 pm - 3:00 pm
नेपाल खबर 3:00 pm - 3:10 pm
नेपाली चलचित्रका गीतहरु 3:10 pm - 4:00 pm
Music Box 5:00 pm - 5:30 pm
श्रीनगर हाईलाईट 5:30 pm - 5:40 pm
Music Box 5:40 pm - 6:00 pm
नेपाल खबर 6:00 pm - 6:10 pm
समय सन्दर्भ 6:30 pm - 6:45 pm
श्रीनगर हाईलाईट 7:30 pm - 8:00 pm
नेपाल दर्पण 8:00 pm - 8:30 pm
विभिन्न गीत संगीतहरु 8:30 pm - 8:45 pm
वि.वि.सी नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
अजर अमर गीत 9:15 pm - 10:00 pm
9:30 pm - 9:35 pm
श्रीनगर हाईलाईट 9:30 pm - 9:35 pm
नेपाली गीत 10:30 pm - 11:00 pm
धार्मिक भजन 05:00 am - 05:30 am
नेपालवाणी 05:30 am - 06:00 am
कायाकैरेन 06:00 am - 06:30 am
समय सन्दर्भ 06:30 am - 07:00 am
शुभकामना 07:00 am - 07:15 am
वि.वि.सी. नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
श्रीनगर हाईलाईट 07:30 am - 08:00 am
बदलिदो नेपाल 08:00 am - 09:00 am
नेपाल खबर 09:00 am - 09:10 am
लक्स म्युजिक मस्ती 10:00 am - 11:00 am
सन्देश 11:00 am - 12:00 pm
नेपाल खबर 12:00 pm - 12:10 pm
जीवन साथी 12:10 pm - 01:00 am
लोक भाका 1:00 pm - 2:00 pm
चलचित्र गीत 2:00 pm - 2:30 pm
श्रीनगर हाइलाईट 2:30 pm - 3:00 pm
नेपाल खबर 3:00 pm - 3:10 pm
नेपाली चलचित्रका गीतहरु 3:10 pm - 4:00 pm
अन्ताक्षरी 4:00 pm - 5:00 pm
Music Box 5:00 pm - 5:30 pm
श्रीनगर हाईलाईट 5:30 pm - 5:40 pm
Music Box 5:40 pm - 6:00 pm
नेपाल खबर 6:00 pm - 6:10 pm
सु–सन्देश 6:10 pm - 6:30 pm
समय सन्दर्भ 6:30 pm - 6:45 pm
श्रीनगर हाईलाईट 7:30 pm - 8:00 pm
नेपाल दर्पण 8:00 pm - 8:30 pm
विभिन्न गीत संगीतहरु 8:30 pm - 8:45 pm
वि.वि.सी नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
अजर अमर गीत 9:15 pm - 10:00 pm
9:30 pm - 9:35 pm
श्रीनगर हाईलाईट 9:30 pm - 9:35 pm
Facebook night 10:00 pm - 11:00 pm
धार्मिक भजन 05:00 am - 05:30 am
नेपालवाणी 05:30 am - 00:00 am
नेपालवाणी 05:30 am - 06:00 am
कायाकैरेन 06:00 am - 06:30 am
समय सन्दर्भ 06:30 am - 07:00 am
शुभकामना 07:00 am - 07:15 am
वि.वि.सी. नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
श्रीनगर हाईलाईट 07:30 am - 08:00 am
बदलिदो नेपाल 08:00 am - 09:00 am
नेपाल खबर 09:00 am - 09:10 am
कलिउड एक्प्रेस 10:00 am - 11:00 am
सन्देश 11:00 am - 12:00 pm
नेपाल खबर 12:00 pm - 12:10 pm
रमाईलो डट कम 12:10 pm - 01:00 am
खुशीका रङ्गहरु 1:00 pm - 2:00 pm
चलचित्र गीत 2:00 pm - 2:30 pm
श्रीनगर हाइलाईट 2:30 pm - 3:00 pm
नेपाल खबर 3:00 pm - 3:10 pm
नेपाली चलचित्रका गीतहरु 3:10 pm - 4:00 pm
चिल्डेन्स टाईम्स 4:00 pm - 5:00 pm
श्रीनगरका सुस्केरा 5:00 pm - 5:30 pm
श्रीनगर हाईलाईट 5:30 pm - 5:40 pm
श्रीनगरका सुस्केरा 5:40 pm - 6:00 pm
नेपाल खबर 6:00 pm - 6:10 pm
सु–सन्देश 6:10 pm - 6:30 pm
समय सन्दर्भ 6:30 pm - 6:45 pm
श्रीनगर हाईलाईट 7:30 pm - 8:00 pm
नेपाल दर्पण 8:00 pm - 8:30 pm
विभिन्न गीत संगीतहरु 8:30 pm - 8:45 pm
वि.वि.सी नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
अजर अमर गीत 9:15 pm - 10:00 pm
9:30 pm - 9:35 pm
श्रीनगर हाईलाईट 9:30 pm - 9:35 pm
मेरो कथा 10:00 pm - 11:00 pm

सामाजिक संजाल

Copyright © 2016 Shreenagar FM 93.2 MHz. All Right Reserved. Powered By: i-Tech Nepal